Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

SERR

SERR = Společný evropský referenční rámec

 

Společný evropský referenční rámec sjednocuje a jednoznačně definuje jazykové úrovně, popisuje, jaké znalosti by studenti na dané úrovni měli mít, jakým textům by měli rozumět a jaké texty by měli být schopni sami produkovat. Tyto popisy jsou závazné pro všechny vyučované jazyky. Pro postup o jednu jazykovou úroveň (např. z A1 na A2) je třeba absolvovat 160 VH (á 45 minut). Všechny jazyky vyučované v Caledonian School jsou s ERR provázané.

 

Velmi zdatný uživatel jazyka    

C2 - Rozumí prakticky veškerému jazykovému projevu, ať už psanému či slyšenému. Dokáže shrnout informace z nejrůznějších mluvených a psaných zdrojů, zrekonstruovat hlavní body debat a zpráv. Vyjadřuje se spontánně, plynule a přesně, rozlišuje nuance, a to i ve složitějších situacích.

 

C1 - Rozumí náročnějším a delším textům, rozpozná skrytý význam. Vyjadřuje se spontánně, plynule, aniž by hledal/a slova. Používá jazyk flexibilně a efektivně. Dokáže vytvořit správně strukturovaný podrobný text na náročné téma. Ovládá různé vazby propojující text a zajišťující jeho soudržnost.

 

Nezávislý uživatel jazyka           

B2 - Dokáže vystihnout hlavní myšlenky složitého textu o věcech konkrétních i abstraktních. Velmi dobře se orientuje také v textech technického rázu, zabývajících se oblastí jeho/její specializace. Vyjadřuje se plynule a spontánně, takže pravidelná komunikace s rodilými mluvčími je bezproblémová. Umí vytvořit srozumitelný a detailní text na různá témata, a také sdělit své názory na aktuální dění kolem nás. Dokáže pohovořit o výhodách či nevýhodách různých možností.

 

B1 - Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelného standardního textu týkajícího se běžných záležitostí, např. práce, školy, volného času atd. Umí řešit situace, které mohou nastat při cestování po oblastí, kde se mluví cílovým jazykem. Dokáže vytvořit jednoduchý text o svých osobních zájmech či o běžných tématech. Je schopen/schopna popsat zážitky, události, sny, plány a stručně odůvodnit své názory a plány.

 

Uživatel se základními znalostmi jazyka

A2 - Rozumí větám a výrazům, které se opakovaně používají při hovoru o nejzákladnějších věcech života (např. o sobě, o svém povolání, o rodině, nakupování, či oblasti, kde žije). Zvládá snadné rutinní úkoly vyžadující nenáročnou a přímou komunikaci. Pomocí jednoduchých prostředků dokáže popsat své rodinné zázemí, prostředí, kde žije a záležitosti související s jeho/jejími nejnutnějšími potřebami.

 

A1 -Rozumí a používá obvyklé každodenní výrazy i základní fráze nutné k uspokojení potřeb určitého druhu. Umí představit sebe i jiné lidi, dokáže klást i odpovídat na otázky týkající se osobního života, např. kde žije, lidí, které zná, věcí, které má. Komunikuje pomocí jednoduchých prostředků, pakliže druhá osoba mluví pomalu, zřetelně a je připravena pomoci.