Cz_flag Uk_flag

Organizace a podmínky studia

Organizace studia

 

Organizace a forma pomaturitního studia

Pomaturitní studium je zařazeno ve vyhlášce MŠMT ČR. Osnovy jsou sestaveny tak, aby byla kromě teoretické přípravy věnována dostatečná pozornost praktickým cvičením a použití získaných jazykových dovedností v reálných situacích. Součástí výuky je také příprava studentů na mezinárodní jazykové zkoušky. V každé studijní skupině, do níž jsou studenti rozřazení na základě dosavadních znalostí jazyka zjištěných v rozřazovacím testu, je maximálně 16 studentů.

 

Výuka v základním typu pomaturitního studia probíhá pod vedením tří lektorů, z nichž každý má svou specifickou roli (platí pro dopolední studium angličtiny):

 

The Core Instructor (Třídní učitel) - lektor během 10 vyučovacích hodin týdně probírá základní látku dle osnov pro příslušnou jazykovou úroveň.

 

The Exam Preparation Instructor (Gramatik) - procvičuje probranou látku, zejména gramatiku a připravuje studenty na mezinárodní jazykové zkoušky, učí 6 vyučovacích hodin týdně.

 

The Skills Development Instructor (Rodilý mluvčí) - zaměřuje se na obchodní angličtinu a na procvičování komunikačních dovedností a učí 4 vyučovací hodiny týdně.

 

Mezinárodní atmosféra

Velmi důležitým aspektem při studiu cizích jazyků je prostředí, ve kterém jazyková výuka probíhá. Jazyková škola Caledonian School Vám proto nabízí příjemnou mezinárodní atmosféru a celý pracovní tým Caledonian School je Vám při řešení jakýchkoliv problémů k dispozici.

 

Obsahové zaměření pomaturitního studia

Výuka v rámci kurzů pomaturitního studia je zaměřena na procvičování všech jazykových dovedností - poslechu, konverzace, čtení a psaní. Využíváme komunikativní metodu, která motivuje a vede studenty k samostatnému projevu. Studenti se v rámci jazykových kurzů učí plynulé konverzaci, porozumění mluvenému i psanému projevu. Slovní zásoba se orientuje na oblasti každodenního života. Výuka vychází z potřeb jednotlivých studentů.

 

Kromě výuky obecného jazyka studium rozšiřuje také znalosti z oblasti kultury, reálií, firemní komunikace, marketingu aj. Naučíte se např. správně napsat životopis, úspěšně absolvovat pracovní nebo výběrový pohovor a další praktické dovednosti.

 

Podmínky studia

 

Status studenta

Pomaturitních jazykových kurzů se může zúčastnit každý, kdo má zájem o intenzivní studium v jazykovém kurzu. Studentské výhody vyplývající ze zařazení ve vyhlášce MŠMT ČR se však vztahují pouze na níže uvedené studenty.

 

Pro studenty, kteří vykonali maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují studium v uvedeném pomaturitním jazykovém kurzu, staví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou (min. 20 hodin výuky týdně) na úroveň studia na středních školách. To znamená, že pouze v tomto případě získají studenti status studenta a rodiče těchto studentů budou moci brát od státu příspěvky.

 

Pro následující školní rok se očekává zachovávání všech výhod, které studentům pomaturitního studia poskytuje vyhláška č. 322/2005 Sb. MŠMT. V případě jakýchkoli změn budou studenti včas informováni.

 

Úhrada kurzovného

pobočky v Praze a v Brně

Při zápisu do kurzů pomaturitního studia je třeba složit částku 7 000,- Kč v hotovosti, která bude odečtena z celkové částky kurzovného. Navrácena bude pouze v případě přijetí studenta k dennímu studiu na některé státní vysoké škole a po předložení dokladu o přijetí ke studiu (rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu).

 

Jazyková škola Caledonian School umožňuje zaplatit kurzovné také ve splátkách. Zde vše záleží pouze na domluvě studenta s námi. Při splátkovém kalendáři se však cena navyšuje o 5 %.

 

Platit je možné v hotovosti nebo platební kartou v pokladně jazykové školy Caledonian School, fakturou (vystavíme na požádání) nebo převodním příkazem na běžný účet ve Fio bance a.s., č. účtu 2400327861/2010.

 

Jako variabilní symbol uveďte Vaše registrační číslo, pokud Vám byla vystavena faktura, uveďte číslo faktury.

 

pobočky v Hradci Králové a v Pardubicích

Cena pomaturitního studia pro školní rok 2015/2016 činí 19.999 Kč.

 

Student má možnost zaplatit kurz ve dvou splátkách. V takovémto případě činí cena pomaturitního jazykového kurzu 21 000 Kč. První splátka (ve výši 10 500 Kč) je splatná po napsaní rozřazovacího testu, nejpozději pak v den nástupu do kurzu. Druhá splátka je splatná nejpozději k 15. 1. 2016. V případě pozdní úhrady druhé splátky se student zavazuje uhradit penále ve výši 1 000 Kč (nedohodnou-li se strany jinak).

 

Uvedené ceny kurzu budou zaplaceny na účet jazykové školy Gulliver ILS vedený u Fio banky a.s., číslo účtu: 2400327861/2010.

 

Při platbě na uvedený účet jazykové školy Gulliver ILS uvede student do poznámky (zpráva pro příjemce) celé své jméno a jako variabilní symbol své rodné číslo.

 

Kurz je řádně zaplacen v momentě připsání  částky na uvedený účet jazykové školy Gulliver ILS.

 

Zakončení studia mezinárodní zkouškou

Pomaturitní studium angličtiny může být zakončeno mezinárodní jazykovou zkouškou. Registrační poplatek, který lze zaplatit přímo v naší jazykové škole, je splatný v březnu 2016. Platby za mezinárodní zkoušky z ostatních jazyků jsou rovněž splatné v březnu 2016.