Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Czech Upper-Intermediate 2x2 (B2.1)

Termín výuky:

Intenzita:
2×2 lekce týdně

Čas výuky:
Út, Čt: 19:30 - 21:00

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Karlín
Karlínské náměstí 8
Praha

Kód termínu:
JS11042222


6 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Course type:

 • traditional courses running 2 x 2 teaching hours a week
 • the course is based on the communicative approach (students communicate in the target language)
 • highly interactive classes, students work in pairs or small groups
 • the emphasis is placed on the development of all language skills (listening, speaking, reading, writing)
 • grammar is taught in context (students themselves elicit grammar rules)
 • students acquire new vocabulary from context (pictures or authentic materials)
 • maximum number of students per group is 12

 

Level B2 accordingto the Common European Framework of Reference for Languages:
 

What I know: B1
What I will learn: B2
 • I CAN, in a limited way, express opinions about abstract and cultural topics, provide advice concerning familiar conversation field
 • I UNDERSTAND usual information and articles, and general meaning of less usual information from a familiar field
 • I UNDERSTAND the main idea of most radio and TV news which I am interested in or which concern current matters, I understand instructions and public announcements
 • I UNDERSTAND texts written in every-day language which concern my profession
 • I CAN write letters, take notes on known or predictable matters
 • I CAN react to almost all situations which can occur when travelling in the Czech Republic
 • I CAN, without preparation, converse about topics which interest me personally  or relate to everyday life
 • I CAN briefly describe my dreams and ambitions, explain and justify my opinions and plans, tell the plot of a book of film
 • I CAN write a simple text on a topic  which interests me, I can write personal letters which describe my experiences and impressions.
 • I CAN follow and/or give a  speech on a familiar topic, I converse about a wide range of topics
 • I CAN find relevant information in a text and I understand detailed instructions and advice
 • I CAN take notes in the course of talking, I can write a letter with an unusual request
 • I CAN give a presentation on a familiar topic and answer predictable and practical questions
 • I CAN look for relevant information in a text and understand the main idea
 • I CAN make simple notes useful to write essays or to revise
 • I UNDERSTAND long speeches and lectures with more complex content if the topics are familiar and interesting, I understand films and most TV and radio news

Please complete the following Czech placement test. You should reach level Upper-Intermediate.

We reserve the right to change teachers of courses.
 
ÚROVEŇ B2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:
 

Co umím: B1
Co se naučím: B2
 • UMÍM  v  omezené míře  vyjádřit názory týkající se abstraktních a  kulturních témat,  poskytnout radu týkající se známé konverzační  oblasti.
 • ROZUMÍM běžným informacím a článkům, chápu obecný význam méně běžných informací ve známé oblasti.
 • ROZUMÍM hlavnímu smyslu většiny rozhlasových a televizních zpráv, které mě zajímají nebo se týkají aktuálních záležitostí, rozumím instrukcím a veřejným hlášením.
 • ROZUMÍM textům psaným běžným jazykem, které se týkají oboru mé profese.
 • UMÍM psát dopisy a dělat poznámky o známých nebo předvídatelných záležitostech.
 • UMÍM reagovat na většinu situací, které se mohou vyskytnout při cestování v České republice.
 • UMÍM bez přípravy konverzovat o tématech, která mě osobně zajímají  nebo  souvisejí s každodenním životem.
 • UMÍM stručně popsat své sny, ambice, vysvětlit  a  zdůvodnit své názory a plány, umím vyprávět děj knihy či filmu.
 • UMÍM napsat jednoduchý text na téma, které mě zajímá, umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.
 • UMÍM sledovat proslov  nebo mít proslov na známé téma nebo vést konverzaci o poměrně široké škále témat.
 • UMÍM v textu vyhledat relevantní informace a rozumím detailním instrukcím a radám.
 • UMÍM si dělat poznámky během hovoru nebo napsat dopis s nestandardním požadavkem.
 • UMÍM udělat prezentaci na známé téma a  odpovídat  na předvídatelné a faktické otázky.
 • UMÍM vyhledávat relevantní informace v textu a pochopit hlavní myšlenku textu.
 • UMÍM si dělat jednoduché poznámky, které budou použitelné pro psaní esejů nebo pro  opakování.
 • ROZUMÍM delším projevům a přednáškám se složitějším obsahem, pokud je téma známé a zajímavé, rozumím filmům i  většině televizních a rozhlasových zpráv.

Zkuste si rozřazovací test z češtiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně pokročilý.

Osnova

Témata:

 

Gramatika:

Zdraví a životní styl
Kultura a umění
Jací jsme a jak vypadáme?
Žijeme ve věku informací
Společnost, hodnoty a my

 

Objektové konstrukce s akuzativem a dativem, imperativ
Genitiv pl., posesivní adjektiva
Komparace adjektiv a adverbií, tvoření adverbií
Lokál pl., plurálová substantiva
Kondicionál, „kdyby“ a „aby“ věty, modalita a modální výrazy

 

Výukové materiály

Česky krok za krokem 2 (11 - 15)