Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag

Francouzština mírně pokročilí 1x2 (30h)

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Čt: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 8, Praha
Kód termínu: JS11042224
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELF A2)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • znám přítomný čas, blízkou budoucnost (Je vais inviter des amis samedi soir.) i budoucí čas jednoduchý (Je te présenterai Romain.), umím použít minulý čas složený (Elle est arrivée.) a dovedu identifikovat subjunktiv (que nous venions) a podmiňovací způsob (je voudrais)
 • používám základní nepravidelná slovesa (aller, faire, devoir, pouvoir, sortir, offrir apod.), znám zájmena přivlastňovací, ukazovací a zájmena y/en, orientuji se v přivlastňovacích přídavných jménech a umím nahradit předmět přímý a nepřímý zájmenem
 • dokážu hovořit o své rodině, práci a volném čase, konverzuji o počasí, bydlení a dalších běžných tématech 
 • rozumím stručným instrukcím a jednoduchým vysvětlením ve francouzštině, tudíž přivítám střídání českého lektora s rodilým mluvčím

Co se naučím:

 • prohloubím své poměrně dobré znalosti přítomného času, minulých časů a subjunktivu (Il répète pour que tu comprennes.)
 • osvojím si nedávnou minulost (Paul vient de partir.), gerundium (Je marche sous la pluie en chantant.) a další gramatické struktury a vazby, které podrobně proberu a procvičím
 • naučím se novou slovní zásobu z oblasti kultury, reklamy a budu schopen/na popisovat osoby a jejich charakteristické rysy
 • dokážu vyjádřit svůj souhlas a nesouhlas a mluvit o svých představách a snech
 • budu schopna vést konverzaci s rodilým mluvčím a domluvím se v zahraničí

Zkuste si rozřazovací test z francouzštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý.

Lektoři: 

 • v kurzech učí zkušení a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Gramatika:

 

Konverzační témata:

Zápor ne... pas, ne... plus, ne... jamais
Depuis, pendant, il y a
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
Plusquamperfektum (le plus-que-parfait)
Gerundium (le gérondif)
Časové výrazy (avant, toujours, souvent, jamais)

 

Vývoj a technika
Cestujeme po celém světě
Rozdíly mezi lidmi (diskriminace)
Doprava (dopravní prostředky)
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu
Bydlení (nemovitosti, regiony)

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Alter Ego+ A2.

 


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Čt: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 8, Praha
Kód termínu: JS11042224
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-