Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Francouzština mírně pokročilí 1x2

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Po: 16:10 - 17:40

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Radnická
Radnická 1
602 00 Brno

Kód termínu:
JS11041876


4 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin

Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELF A2)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • znám přítomný čas, blízkou budoucnost (Je vais inviter des amis samedi soir.) i budoucí čas jednoduchý (Je te présenterai Romain.), umím použít minulý čas složený (Elle est arrivée.) a dovedu identifikovat subjunktiv (que nous venions) a podmiňovací způsob (je voudrais)
 • používám základní nepravidelná slovesa (aller, faire, devoir, pouvoir, sortir, offrir apod.), znám zájmena přivlastňovací, ukazovací a zájmena y/en, orientuji se v přivlastňovacích přídavných jménech a umím nahradit předmět přímý a nepřímý zájmenem
 • dokážu hovořit o své rodině, práci a volném čase a konverzuji o cestování, počasí, bydlení a dalších běžných tématech 
 • umím popsat svůj denní program, vzhled osob i cestu na mapě
 • rozumím stručným instrukcím a jednoduchým vysvětlením ve francouzštině, tudíž přivítám střídání českého lektora s rodilým mluvčím

Co se naučím:

 • prohloubím své poměrně dobré znalosti přítomného času, minulých časů a subjunktivu (Il répète pour que tu comprennes.)
 • osvojím si nedávnou minulost (Paul vient de partir.), gerundium (Je marche sous la pluie en chantant.) a další gramatické struktury a vazby, které podrobně proberu a procvičím
 • naučím se novou slovní zásobu z oblasti kultury, cestování, techniky či reklamy a budu schopen/na popisovat osoby a jejich charakteristické rysy
 • dokážu vyjádřit svůj souhlas a nesouhlas a mluvit o svých představách a snech
 • budu schopna vést konverzaci s rodilým mluvčím a domluvím se v zahraničí

Zkuste si rozřazovací test z francouzštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý.

Lektoři: 

 • v kurzech učí zkušení a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
 • společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu

Osnova

Gramatika:

 

Konverzační témata:

Minulý čas (le passé composé × l'imparfait
Nedávná minulost (le passé recent)
Otázky (inverze, qui est-ce qui/que, qu'est-ce qui/que)
Pour, pour que, afin, afin que
Subjunktiv (le subjonctif: que nous voyions)
Zápor ne pas, ne plus, ne jamais
Depuis, pendant, il y a
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
Plusquamperfektum (le plus-que-parfait)
Gerundium (le gérondif)
Časové výrazy (avant, toujours, souvent, jamais)

 

Domácnost (nábytek)
Každodenní práce
Muzea a výstavy
Narozeniny a svátky
Reklama
Vývoj a technika
Cestujeme po celém světě
Rozdíly mezi lidmi (diskriminace)
Doprava (dopravní prostředky)
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu
Bydlení (nemovitosti, regiony)

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Alter Ego+ A2.