Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Francouzština mírně pokročilí + 1x2 (30)

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Út: 17:50 - 19:20

Počet lekcí:
30 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Karlín
Karlínské náměstí 8
Praha

Kód termínu:
JS11042269


3 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (studenti komunikují v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELF A2)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • znám přítomný čas, minulý čas složený (J’ai visité la tour Eiffel.) i nedávnou minulost (Paul vient de partir.) a používám i blízkou budoucnost (Je vais inviter des amis samedi soir.) a budoucí čas jednoduchý (Je te présenterai Romain.)
 • orientuji se v subjunktivu (Il répète pour que tu comprennes.), podmiňovacím způsobu (je voudrais) a gerundiu (Je marche sous la pluie en chantant.)
 • používám základní nepravidelná slovesa (aller, faire, devoir, pouvoir, sortir, offrir apod.), znám zájmena přivlastňovací, ukazovací a zájmena y/en, orientuji se v přivlastňovacích přídavných jménech a umím nahradit předmět přímý a nepřímý zájmenem
 • dokážu hovořit o své rodině, práci a volném čase a konverzuji o cestování, počasí, bydlení a dalších běžných tématech 
 • jsem schopen/na popsat vzhled i charakter osob, směr cesty a dokážu vyjádřit svůj názor
 • rozumím stručným instrukcím a jednoduchým vysvětlením ve francouzštině

Co se naučím:

 • prohloubím své poměrně dobré znalosti přítomného času, minulých a budoucích časů, subjunktivu a podmiňovacího způsobu přítomného (On aimerait bien vous revoir.)
 • osvojím si trpný rod (Les rues ont été fermées par la marie.), naučím se tvořit příslovce a další gramatické struktury a vazby, které podrobně proberu a procvičím
 • budu umět pohovořit o módě, kariéře a globálních problémech světa a domluvím se v obchodě i na ulici  
 • dokážu vyjádřit svůj názor na běžná témata a mluvit o svých představách a snech
 • budu schopna vést konverzaci s rodilým mluvčím

Zkuste si rozřazovací test z francouzštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý+.

Lektoři:

 • v kurzech učí zkušení a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
 • společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu

Osnova

Gramatika:

 

Konverzační témata:

Subjunktiv (použití)
Výrazy le, en, y
Slovesa servir à, profiter de
Trpný rod (la forme passive)
Spojky příčinné (parce que, comme, puisque, donc a další)
Podmiňovací způsob (conditionnel présent)

 

Značky, upozornění a jiné symboly
Dobré způsoby a slušné chování
Globální problémy světa
Solidarita mezi lidmi

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Alter Ego+ A2.