Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Intensive CZ for Pre-Intermediate (4 weeks)

Termín výuky:

Intenzita:
5×4 lekce týdně

Čas výuky:
Po-Pá: 09:00 - 12:00

Počet lekcí:
80 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Anděl
Radlická 2000/3
Praha

Kód termínu:
JS11042265


8 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Type of the course: Intensive Course

 • if you need to learn Czech very quickly and you have enough time
 • four-week blocks of classes, 20 classes each week
 • maximum number of students per group is 12

 

Level A2 according to the Common European Framework of Reference for Languages:

 

What I know: A1 What I will learn: A2
 • I CAN understand basic instructions, take part in simple discussions on basic conversation topics
 • I UNDERSTAND simple information, notices and instructions
 • I CAN fill out basic forms, take notes including time, dates and locations
 • I UNDERSTAND basic instructions concerning time, dates, classrooms in which the course is held and tasks which should be completed
 • I CAN introduce myself as well as others, interview another person, eg. where they live, what they do, what they like, and I can answer those questions myself
 • I CAN converse in a simple way
 • I CAN write short messages, eg. postcards from holidays
 • I CAN express simple opinions and requests in a familiar context
 • I UNDERSTAND information from a familiar field, eg. packaging of products, information notices, menus, advertisements, schedules, simple textbooks and messages concerning basic conversation topics (me and my family, shopping, my job, etc.)
 • I CAN fill out simple forms and write simple letters or postcards
 • I CAN express own opinions making use of  “I think, I agree, in my opinion”
 • I UNDERSTAND general meaning of a simplified manual or article; I read very slowly
 • I CAN write a short story, eg. my holiday, or a short description of a person or thing as well as a personal letter, eg. a thank you letter

Please complete the following Czech placement test. You should reach level Pre-Intermediate.

We reserve the right to change teachers of courses.


Typ kurzu: Intenzivní kurz

 • pokud se chcete naučit česky velmi rychle a máte dostatek času
 • čtyřtýdenní blok výuky, 20 lekcí každý týden

 

ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:

 

Co umím: A1 Co se naučím: A2
 • UMÍM porozumět základním instrukcím, účastnit se jednoduchých diskuzí o základních  konverzačních tématech.
 • ROZUMÍM jednoduchým informačním tabulím, instrukcím a informacím.
 • UMÍM vyplnit základní formuláře, psát poznámky včetně časových údajů, dat a míst.
 • ROZUMÍM základním instrukcím, které se týkají časů, data, učebny kurzu a úkolů, které mají být splněny.
 • UMÍM představit sebe a ostatní  a  klást jiné osobě otázky (např. kde žije, co dělá, co má ráda) a umím  na podobné otázky odpovídat.
 • UMÍM jednoduchým způsobem konverzovat.
 • UMÍM psát krátké jednoduché vzkazy např. pozdravy z dovolené.
 • UMÍM vyjádřit jednoduché názory a požadavky ve známém kontextu.
 • ROZUMÍM informacím ze známé oblasti např.:  obaly produktů, informační tabule,  jídelní lístky, reklamy, jízdní řády, jednoduché učebnice a zprávy, které se týkají základních konverzačních témat (Já, Moje rodina, Nakupování, Blízké okolí, Moje práce).
 • UMÍM vyplnit formuláře, které se týkají osobních údajů a psát jednoduché dopisy nebo pohlednice.
 • UMÍM vyjádřit vlastní názor za použití frází: „myslím si, souhlasím, podle mého názoru“.
 • ROZUMÍM obecnému významu zjednodušené příručky nebo článku; čtu velmi pomalu.
 • UMÍM napsat velmi krátké vyprávění (např. Moje dovolená) nebo jednoduchý  popis osoby, věci (i napsat osobní dopis např. poděkování).

 

Zkuste si rozřazovací test z češtiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý.

Kurz je pořádán ve spolupráci s Caledonian School.

Osnova

Grammar:

 

Vocabulary:

 • prepositions + genitive
 • possessive/partitive genitive
 • the aspect, future tense of perf. Verbs
 • prefixes, long and short verbs of motion
 • the locative singular
 • the preposition about
 
 • Travelling
 • Cooking
 • Chores
 • Asking for directions, geographical terms
 • Biography
 • What if..., personality

 

Výukové materiály

Čeština Expres 3