Edua Group

Obchodní podmínky EDUA Languages, s.r.o. - Jazykové kurzy

 
1. společnost
Společnost EDUA Languages, s.r.o., IČ: 290 133 72 (dále jen EDUA Languages, s.r.o.) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností EDUA Languages, s.r.o. a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem společnosti EDUA Languages, s.r.o. je poskytnout studentům, našim zákazníkům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. To vše dobrovolnou formou s důrazem na přátelskou atmosféru v malých skupinkách studentů.
 
2. přihlášení

a) Smluvní vztah mezi společností EDUA Languages, s.r.o. a studentem vzniká na základě objednávky. Přihlášení do kurzu je závazné. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 (storno podmínky).

b) Veškeré aktuální slevy, které je možné při objednání kurzu uplatnit jsou uvedené na www.caledonianschool.cz/slevy, a to včetně podmínek pro jejich uplatnění.
Všechny slevy lze uplatnit při objednání kurzu, nikoliv po jeho zaplacení. Jednotlivé slevy není možné sčítat. Slevy není možné také využít na kurzy označené Last minute, tato cena je konečná.

c) Společnost si vyhrazuje právo na opravu ceny kurzu před zahájením výuky studenta v kurzu, zjistí-li, že byl kurz nabízen za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude jazykovou školou stornována.

 
3. platba
a) Pokud zbývá do zahájení kurzu více než 19 dní, je celé kurzovné splatné do 14 dnů ode dne přihlášení. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Česká spořitelna, a.s.
 
b) V případě přihlášení mezi 19. a 14. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné 5 dní před dnem zahájení kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové), nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Česká spořitelna, a.s.
 
c) V případě přihlášení mezi 14. a 7. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné 3 dny před dnem zahájení kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové),nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Česká spořitelna, a.s.
 
d) Pokud zbývá do zahájení kurzu 7 dní a méně, je celé kurzovné splatné v den přihlášení. Kurzovné je možné hradit pouze v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové).
Číslo účtu společnosti EDUA Languages, s.r.o. je 6804392/0800, variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží student na základě objednávky.
 
3.1) Platba vzdělávacími poukázkami
a) Společnost EDUA Languages, s.r.o. přijímá poukázky Sodexo (Smart PASS, Fokus PASS, Dárkový PASS nebo FlexiPASS), poukázky Cheque dejeuner (UNIŠEK) a poukázky Edenred (Compliments Academica, Compliments Multi).
b) Poukázkami lze hradit celé kurzovné.
c) Caledonian School na výše zmíněné poukázky nevrací hotovost.
d) Dojde-li při platbě vzdělávacími poukázkami ke zrušení kurzu (ze strany společnosti Caledonian School či studenta), je kurzovné nevratné. Kurz bude zrušen na základě storno podmínek (bod č. 4) a zbylá částka bude studentovi ponechána u společnosti EDUA Languages, s.r.o. v podobě kreditu pro příští období. Tento kredit může student uplatnit na kterýkoliv kurz z nabídky společnosti EDUA Languages, s.r.o..
 
3.2) Platba benefit body
a) Společnost EDUA Languages, s.r.o. přijímá platby benefit body poskytované společnostmi Benefity Management s.r.o., Benefity a.s. a Edenred Benefity Café.
b) Benefit body lze hradit celé kurzovné, ale i jeho část.
c) Společnost za výše zmíněné body nevrací hotovost.
d) Dojde-li při platbě benefit body ke zrušení kurzu (ze strany vzdělávací společnosti), je kurzovné vratné v podobě vrácení benefit bodů zpět na účet benefitní společnosti. Pokud kurz bude zrušen na základě storno podmínek (bod č. 4), zbylá částka bude studentovi ponechána u společnosti EDUA Languages, s.r.o. v podobě kreditu pro příští období. Tento kredit může student uplatnit na kterýkoliv kurz z nabídky společnosti EDUA Languages, s.r.o..
 
3.3) Platba platební kartou online nebo rychlým bankovním převodem
a) Společnost EDUA Languages, s.r.o. umožňuje hradit kurzovné prostřednictvím platební brány společnosti Go Pay, s.r.o. (dále „platba online“)
b) Platbu lze provést ihned po vytvoření rezervace, nebo po přihlášení uživatele na stránkách http://www.tutor.cz/prihlaseni v sekci objednávky
c) Uhrazením kurzovného platbou online se stává objednávka závaznou a vztahují se na ní storno podmínky vyplývající z bodu 4. těchto obchodních podmínek
d) Při platbě online lze využít z nabízených slev pouze slevu věrnostní 5 %. V případě nároku klienta na jinou ze slev je zapotřebí nejprve kontaktovat klientské centrum a poté provést platbu online přes http://www.tutor.cz/prihlaseni v sekci objednávky.
e) V případě zrušení kurzu nebo jeho části společností EDUA Languages, s.r.o. vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného, a to opět prostřednictvím platební brány.
 
3.4) Smluvní sankce za prodlení
Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm společnost Caledonian School požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 
3.5) Student má možnost uhradit kurzovné na splátky. Cena kurzovného je v tomto případě navýšena o 5 %. Splátky jsou klientovi nastaveny na klientském centru. Podmínkou je mít uhrazeno 30 % před nástupem do kurzu. V případě úhrady školného formou splátek, klient musí doložit adresu trvalého bydliště.
 
4. storno podmínky
Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:
 
4.1) Stornování kurzu do zahájení kurzu – storno poplatek: 25 % z kurzovného.
 
4.2) Garance kvality – v případě nespokojenosti s kvalitou výuky po prvních dvou vyučovacích dnech bude studentovi vráceno 75 % z kurzovného, pokud společnost EDUA Languages, s.r.o. obdrží studentovo písemné (minimálně v elektronické podobě na adresu info@caledonianschool.com) prohlášení v tomto smyslu do třetího vyučovacího dne.
 
4.3) Stornování kurzu po zahájení třetího dne výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.
 
4.4) Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, změna lektora, posunutí termínu kurzu, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
a) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován prostřednictvím zákaznického centra (sms, e-mail) společnosti EDUA Languages, s.r.o. nebo na stránkách www.caledonianschool.cz
b) V případě zrušení kurzu nebo jeho části společností EDUA Languages, s.r.o. vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
c) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka buď vyplacena v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno), nebo převedena na jeho účet do 14 dnů.
 
5. zmeškané hodiny
Za neúčast studenta na výuce neposkytuje společnost EDUA Languages, s.r.o. žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
 
6. průkaz studenta
Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku je každý student povinen prokázat se průkazem studenta při každém vstupu do budovy výuky, a to příslušnému pracovníkovi bez vyzvání.
a) Průkaz studenta obdrží každý platící student při zápisu do kurzu. Průkaz je platný pouze s vyplněným jménem a příjmením studenta.
b) Bez prokázání se průkazem studenta nebude studentovi umožněn vstup do budovy, kde se koná výuka. Pokud se kurz koná v budově U Půjčovny, bude studentovi umožněn vstup do budovy i při předložení občanského průkazu (popř. cestovního pasu).
 
 
7. odstoupení od smlouvy
a) Společnost Caledonian School může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.
b) Společnost EDUA Languages, s.r.o. si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů společnosti EDUA Languages, s.r.o. nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
c) Postup při reklamaci kurzu (stížnosti na kurz) je popsán v reklamačním řádu.
 
8. změny podmínek
Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

9. ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení
a) Ochrana osobních údajů studenta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
b) Student tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností EDUA Languages, s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
c) Student souhlasí se zpracováním osobních údajů společností EDUA Languages, s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků společností EDUA Languages, s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
d) Osobní údaje studenta mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám, které tvoří se společností EDUA Languages, s.r.o. koncern. Zpracováním osobních údajů může společnost EDUA Languages, s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
e) Student bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost EDUA Languages, s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.
f) Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Student prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti EDUA Languages, s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti EDUA Languages, s.r.o.
g) V případě, že by se student domníval, že společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života studenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
          I. požádat společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,
          II. požadovat, aby společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost studenta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel žádosti, má student právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění studenta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
h) Požádá-li student o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost EDUA Languages, s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost EDUA Languages, s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
i) Student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti EDUA Languages, s.r.o. související se službami nebo podnikem společnosti EDUA Languages, s.r.o. na elektronickou adresu studenta a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, zejména osob, které tvoří se společností EDUA Languages, s.r.o. koncern, na elektronickou adresu studenta.
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 13.6.2017