Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Odpolední francouzština - začátečníci 1x2

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
St: 14:30 - 16:00

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Karlín
Karlínské náměstí 8
Praha

Kód termínu:
JS11042296


4 999,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Typ kurzu:

 • kurz odpovídá úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • odpolední kurz probíhající 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 • vhodný pro studenty vysokých škol i pro ty, kteří pracují ve večerních hodinách nebo na směny
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELF)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

ÚROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • nikdy jsem se nezabýval/a studiem francouzštiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

Co se naučím: 

 • osvojím si základní gramatické jevy (abeceda, číslovky, množné číslo, členy, sloveso être - být a avoir - mít a přítomný čas), které podrobně proberu a procvičím 
 • získám přehled o výslovnosti ve francouzštině
 • osvojím si základní slovní zásobu (povolání, členové rodiny, země a národnosti, aktivity pro volný čas) 
 • budu se umět představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání 
 • naučím se orientovat v běžných společenských obratech a budu si umět smluvit schůzku a přijmout nebo odmítnout pozvání
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět


Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Gramatika:

 

Konverzační témata:

Abeceda a číslovky
Určitý a neurčitý člen
Množné číslo
Základní slovesa (être, avoir, habiter, s'appeler, apprendre a další)
Slovesa pouvoir, venir, savoir, prendre, boire a další
Mužský a ženský rod přídavných jmen
Slovesný zápor (ne ... pas)
Dělivý člen (faire du / de la)
Rozkazovací způsob (Allez!)
Blízká budoucnost (le futur proche: aller + verbe)
Minulý čas složený (le passé compossé)
Přivlastňovací zájmena
Výrazy množství (beaucoup de ..., un peu de)
Tvoření otázky (est-ce que, combien, ou)
Časování nepravidelných sloves (např. aller, pouvoir, vouloir, apprendre, faire, venir a dalších)

 

Seznamujeme se a představujeme se (pozdravy, oslovení)
Odkud jsem já a odkud jsou druzí? (národnosti, země)
Vyprávíme o sobě, rodině a svých přátelích
Naše koníčky (jak se bavíme a jak odpočíváme)
Studujeme a pracujeme (druhy povolání)
Co máme/nemáme rádi
Domlouváme si schůzku (návrh, přijmutí, odmítnutí)
Orientujeme se v kalendáři (dny v týdnu, datum, časové údaje)
Co jíme a pijeme (druhy potravin, v restauraci, objednáváme, platíme)

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Alter Ego+ A1.