Tisknout   |   Uložit jako PDF   |   Zavřít
Zákaznická linka: 257 313 650
Email: info@caledonianschool.cz
Caledonian Languages, s.r.o.
U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1
 
 

Ruština mírně pokročilí + 1x2

Termín výuky:

Intenzita:
1×2 lekce týdně

Čas výuky:
Čt: 07:20 - 08:50

Počet lekcí:
60 × 45 minut

Místo konání:
Pobočka Karlín
Karlínské náměstí 8
Praha

Kód termínu:
JS11041970


5 499,- Kč

Další termíny:

Toto je jediný volný termín tohoto kurzu. Prosím, kontaktujte nás pro vypsání dalších termínů.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12
ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:

Co už umím:

 • umím vyčasovat základní slovesa (идти, мочв, искать, надеть, …) i zvratná slovesa a slovesa se změnou kmenových souhlásek v přítomném čase a jsem schopen/na vytvořit otázku a budoucí čas
 • znám zájmena какой, который, orientuji se v některých vazbách odlišných od češtiny (для + 2. p., ждать кого, что, …) a umím skloňovat přídavná jména podle vzoru новый a летний
 • dokážu konverzovat o turistice a cestování, volném čase, počasí a dalších běžných tématech a umím vyjádřit svůj názor na různé události
 • dělám chyby, po upozornění jsem je však schopen/na opravit

Co se naučím:

 • prohloubím své poměrně dobré znalosti základů o časování sloves открыть, закрыть, skloňování podstatných jmen podle vzoru тетрадь, 2. a 3. stupeň přídavných jmen a 2. stupeň některých příslovcí
 • naučím se tvořit a používat podmiňovací a rozkazovací způsob, osvojím si další slovesné vazby odlišné od češtiny (участвовать в чëм, принимать участие в чëм, вспоминать о ком, о чëм, кого, …) a další gramatické jevy
 • budu schopen/na mluvit o ochraně životního prostředí, životním stylu nebo nakupování a vyjádřím svůj názor na další běžná témata
 • budu umět komunikovat v různých situacích na letišti, v hotelu, v obchodě, v jídelně nebo v bufetu
 • posílím svou schopnost porozumět autentickým materiálům a získám jistotu v mluveném projevu a při komunikaci s rodilým mluvčím

Zkuste si rozřazovací test z ruštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý+.

Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští nebo zahraniční lektoři 
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Gramatika:

 

Konverzační témata:

Číslovky 100 – 1000, letopočet
Slovesné vazby odlišné od češtiny: участвовать в чëм, принимать участие в чëм
3. stupeň přídavných jmen (самый + 1. stupeň)
Časování slovesa давать a sloves odvozených
Skloňování podstatných jmen podle vzoru тетрадь
Časování sloves открыть, закрыть
Podmiňovací způsob
Použití ли, если a если бы
Tvoření rozkazovacího způsobu
Spojka чтобы
Slovesa есть, пить
Slovesné vazby odlišné od češtiny: вспоминать о ком, о чëм, кого, …
Neurčitá zájmena a příslovce s částicemi -нибудь a -то
2. stupeň přídavných jmen a některých příslovcí
Zájmena этот, тот
  Zeměpisné a časové údaje
Ochrana životního prostředí
Ubytování (objednáváme nocleh v hotelu)
Na letišti, na nádraží (kupujeme lístek, ptáme se na různé informace)
Turismus (celní a pasová kontrola)
Píšeme telegram
V jídelně, v bufetu
Nakupování (v obchodě, stolování)
Životná styl
Péče o zdraví
Čtení autentických textů (povídky, písně, úryvky z knih)

 

Výukové materiály

Učebnice současné ruštiny 1. díl (lekce 14 - 17)Pracovní listy a doplňkové materiály budete dostávat od lektora zdarma.