Fosilizované

chyby

Bibiana Machátová

12.03.2018

Nejčastější zažité chyby, které vám lektor angličtiny neopraví

Studenti angličtiny doslovně překládají z mateřského jazyka, nebo se špatně naučili kontext slovní zásoby nebo výslovnost, říkají lektoři. „Je právě na učitelích, aby na chyby vždy upozorňovali. Jinak studentům zůstává czenglish,“ říká Bibiana Machátová z Caledonian School. Jakých zažitých chyb se Češi nejvíc dopouštějí?

Předložky

Podle Caledonian School, 70 % přetrvávajících chyb se projevuje u užití předložek. Studenti například doslova překládají in Monday (v pondělí), i když správně je on Monday.
Doslovným překladem se v mnoha případech netrefíte. Může být ale matoucí, že někdy se předložky skutečně používají stejně. Například i v angličtině, i v češtině řeknete on holiday (na dovolené).

Vynechávání členů

Češi v mateřském jazyce nepoužívají členy, proto jim přijde nepřirozené je přidávat. Chyby tedy vznikají ve spojeních jako in cinema, to airport nebo she’s accountant.

Studenti také neumí rozlišit, kdy se používá určitý a neurčitý člen. Případně ho přidávají ke všem podstatným jménům, aniž by zohlednili kontext – například v použití in nature (v přírodě) a in the nature (v nějakém konkrétním prostředí).

Doslovné překlady

„Každý jazyk má vlastní strukturu, proto nelze jen přenést gramatická pravidla z jednoho systému do druhého,“ vysvětluje Bibiana. Čeští studenti se toho ale nevědomky dopouštějí, když například používají podmínkové věty. Budoucí čas mají tendenci užít v obou větách souvětí.

Česky: Když bude zítra pršet, zůstanu doma.
Špatně: If it will rain tomorrow, I will stay at home.
Správně: If it rains tomorrow, I will stay at home.

Studentům dělá problémy i časová posloupnost, například v nepřímé řeči.
Česky: Řekl, že přijde později.
Špatně: He said that he will come later.
Správně: He said that he would come later.

Falešní jazykoví přátelé

České a anglické slovíčko se píše nebo zní podobně? Opatrně, může mít zcela jiný význam. Těmto jazykovým dvojicím se říká false friends, tedy falešní kamarádi.

Například anglické slovo actually (v podstatě, vlastně) studenti chybně překládají jako aktuálně. Přitom tento anglický výraz nemá nic společného se současnou situací. Užít se dá ve spojení: Actually it is not a big deal. (Vlastně o nic nejde)

Podobnou chybu dělají studenti ve slově eventually (nakonec). Nenechte se zmást podobností s naším slovíčkem eventuálně. Dá se vyjádřit větou Eventually we made it. (Nakonec jsme to zvládli.) Mnoho rozpaků způsobuje i slovo preservatives (konzervační látky), které však nemá s kondomy nic společného.

Nesprávně zažtá spojení se stávají i při překladu z češtiny do angličtiny, například když chcete říct katastrofa. Pro zemětřesení nebo pád letadla se používá přesnější výraz distaster, nikoliv catastrophe. Ta má význam něčeho skutečně fatálního, jako je konec světa.

Výslovnost

Čechům dělá problém nejvíce slovíčko think (myslet). Vyslovují ho nesprávně sink, fink nebo tink. Rodilý mluvčí sice podle kontextu pozná, co tím myslíte, ale podobné chyby rázem snižují vaši úroveň angličtiny.

„Studenti také chybují v kladení důrazu na správnou slabiku. Nejčastěji se s tím setkáváme ve slově focus, event nebo hotel,“ říká Bibana.

Co pomůže? Opakování a důslednost lektora
Někteří lektoři tyto chyby ignorují. S tím ale lektorka Bibana zásadně nesouhlasí. Lektorům naopak doporučuje, aby na chyby opakovaně upozorňovali a pracovali na jejich odstranění se studenty.

„Osvědčuje se, když lektor vyzve studenta k vlastní opravě a vysvětlení, v čem se dopustil chyby,“ radí Bibiana, „Když student s chybami aktivně pracuje, rychle je dokáže nahradit správnou vazbou při mluvení i psaní.“

Studentům proto doporučuje k opakování slovníček nebo kartičky. Hodí se nejen na novou slovní zásobu. „Nesprávné znění přeškrtněte, napište si správnou variantu a použijte ji ve vlastní modelové větě. Ideálně si kartičku umístěte na viditelné místo,“ popisuje.

Záleží na drobných chybách?

Mnozí studenti ale namítají, že důležitější je slovní zásoba a znalost časů. A mají částečně pravdu. Primární funkce jazyka je komunikační, tedy slouží k dorozumnění. „Čeští studenti se často příliš upínají k tomu, aby mluvili gramaticky správně. Což je ale brzdí v mluvení,“ varuje lektorka.

I se zažitými chybami se bez problémů domluvíte. Pokud používáte jen neformální angličtinu, ostatní vám je prominou. Zcela odlišně se pak na tyto chyby hledí na obchodním jednání nebo v jiné oficiálnější konverzaci. Zde vás mohou stavět do podřazené role vůči komunikačnímu partnerovi.

Zažitých chyb se dopouští i řada pokročilých studentů, kteří mají s angličtinou letité zkušenosti.