Jak na

 

motivaci

Lenka Mervová

27.02.2018

Připadá Vám, že začátky s novými studenty jsou nejlepší? Je možné, že tento dojem má na svědomí prvotní nadšení Vašich studentů. V ideálním případě se totiž na začátku kurzu setkáte s namotivovanými studenty, kteří se do kurzu přihlásili s jasnou představou, čeho chtějí dosáhnout a proč. Jak ale týdny běží, nadšení vyprchá a s ním mnohdy i mizí studenti z učeben a rezervovaných zasedacích místností.

Motivace studentů je základem úspěchu, přesto je někdy lektory opomíjena. Existuje řada prostředků, jak můžeme studenty motivovat k výkonům.

Motivace | Caledonian School

Udržte jejich pozornost

Co student především od jazykové lekce očekává, je výsledek, tedy vědomost, kterou si odnese. Abyste udrželi studentovu pozornost, a dosáhli tak kýženého výsledku, rozfázujte lekci na části, kdy studenta aktivujete a kdy má naopak možnost si „odpočinout“. Nejvyšší míra pozornosti je od začátku lekce a trvá přibližně 15 minut. Na začátku lekce se tedy můžete věnovat zopakování náročnější látky z předchozích lekcí, či starších slovíček, která studentům činila problémy. Poté pozornost studentů většinou ochabuje.

V následující fázi tedy zařaďte aktivitu, která bude pro studenty méně náročná. Můžete například plynule přejít na téma lekce a konverzačně jej uvést – umožnit jim vyjádřit vlastní zkušenost či názor a vzbudit tak zájem o nové téma.

Další fáze vysoké pozornosti nastává přibližně 30 min po začátku lekce. Do této fáze je vhodné načasovat transfer znalostí, tedy aplikaci naučeného v novém či širším kontextu.

Obecně platí, že náročnější aktivity a fáze lekce, by měly být vystřídány odlehčenějšími, hravými fázemi.

Konec lekce je dosti podceňovanou fází. Přesto je to ale tento moment, který bychom neměli podceňovat, protože utvoří ve studentech výsledný dojem, který si s sebou z učebny odnesou. Ukažte jim, co všechno za jednu lekci zvládli. Pokud Vaši studenti mají smysl pro humor, určitě zařaďte i nějakou vtipnou aktivitu na konec.

Jak na motivaci | Caledonian School

Připomínejte studentům, proč se chtějí učit

Často předpokládáme, že při výuce dospělých není nutné se studentem po prvotní analýze potřeb dále jim jejich cíl připomínat. Přesto je nutné jim na cestě za osobním cílem ukázat nejenom to, co ještě musí zvládnout, ale především i to, co již dokázali.

Základem umožnění úspěchu je stanovení reálného cíle při prvotní analýze jazykové vybavenosti, potřeb studenta a jeho ochoty investovat úsilí k tomu dosažení. Studentovi nastiňte, jak si bude moci svůj jazyk zlepšit a co pro něj bude zlepšení znamenat. Jste odborník na danou problematiku, takže buďte konkrétní a nabídněte jasnou analýzu a doporučení. Je mylnou představou mnoha, že potřebují „hlavně mluvit“.

Pokud jste si se studentem vytyčili dlouhodobý cíl, můžete se setkat se zakolísáním na cestě k jeho dosažení. Rozdělte si tedy tento cíl na dílčí, krátkodobé cíle, které pomohou udržet pozornost Vašeho studenta a mít lepší představu o momentálním progresu.

Při revizi dílčích cílů se studentem buďte konkrétní. Zmiňte, které jevy bude ještě muset procvičovat, které časy již bez problémů samostatně a správně zapojuje, která slovíčka mu stále činí problémy atp.

Ať již učíte individuální lekce či skupinu, připomínejte také pravidelně, co všechno za dané období studenti dokázali. Nejlépe si to uvědomí, pokud jim dokážete, že si úspěšně poradí nejenom s aktivitami v učebně, ale i v reálných, každodenních situacích v kontextu pro ně relevantního prostředí.

Zapojujte do výuky autentické materiály, pracujte s materiály studentů, zapojujte nejen rolové hry, ale podporujte i další rozvoj a aktivaci mimo prostředí učebny (domácí úkoly přece nemusí být jen vyplňování cvičení).

Motivace | Caledonian School

Bavte se

Jistě si vybavíte studenty, kteří do Vašich lekcí chodí rádi a pravidelně i proto, že se tam cítí velice příjemně. To, že k tomu do značné míry přispívá humor, ví asi každý, tak proč mu nedat více prostoru v lekcích?

Vtipná aktivita začleněná do plánu lekce zvyšuje nadšení a motivaci studentů. Možností je mnoho. Studenti mohou sestavit daný vtip seřazením jeho částí; skupiny/jednotliví studenti dostanou pouze část vtipného příběhu a výměnou s dalšími postupně dohromady příběh sestaví a dozví se jej celý; studenti shlédnou pouze část vtipného videa a diskutují, jak bude pokračovat, teprve pak uvidí zbytek. Pro inspiraci můžete sáhnout po zdroji mnoha vtipných videí na YouTube kanálu „Comedy for ELT“.

Humor má enormní vliv na skupinu a budování její soudržnosti. Pokud se se studenty v lekci smějeme stejným věcem, objevujeme, že nás spojují další věci, a navíc v příjemné a uvolněné atmosféře. Humor nás sbližuje. Výborná skupinová dynamika pozitivně ovlivňuje průběh a především výsledky párových i skupinových aktivit a motivuje i jinak nejisté studenty k tomu, aby se zapojili.

A na závěr

Pokud již vykonáváte lektorskou praxi nějaký ten pátek a učíte dlouhodobé firemní kurzy, možná si vybavíte konkrétního studenta, který je/byl naprosto rezistentní vůči jakékoliv Vaší snaze jej posunout v daném jazyku dále. Ačkoli byste nikdy neměli vzdávat snahu ani tohoto studenta motivovat, je dobré se na situaci podívat s odstupem. Snažte se co nejupřímněji zamyslet nad tím, proč to nefunguje, a zkuste najít řešení či si promluvit s daným studentem o další spolupráci. Lektorskou profesi, abychom ji vykonávali úspěšně, musíme mít rádi.